Фахові та громадянські компетентності вчителя: лінії дотику

Міністерство освіти і науки України розробило та винесло на громадське обговорення новий Професійний стандарт вчителя (Проект). Перш ніж перейти до розгляду його змісту, варто зосередитись на сенсі цього документа – для чого ці стандарти розробляються і приймаються, як вони пов’язані із ключовою метою шкільної освіти та яка роль вчителя у її реалізації. Адже саме цим зумовлені вимоги до кваліфікації та напрямки її підвищення.

Фото: Мар’яна Микитюк

Школа – це мінімодель майбутнього суспільства. Отже, вона має готувати сьогоднішніх учнів до життя і ефективної діяльності у майбутньому суспільстві відповідно до проектованої моделі цього суспільства. Якість підготовки прямо і безпосередньо залежить від компетентностей вчителя. Тож професійні стандарти мають включати ті компетентності вчителя, які дають йому можливості у щоденній діяльності – як у викладанні окремих дисциплін, так і виховній роботі – формувати в учнів якості свідомого та відповідального члена суспільства, громадянина.

Європейські, американська національні системи освіти все більше акцентують увагу на ролі школи як первинного інституту громадянського суспільства, де молодь має проходити активний і ефективний первинний етап громадянської соціалізації. Парадигма «Навчання протягом усього життя», викладена у Лісабоні, підкреслює важливість поперечних компетенцій, в їх числі, передусім, громадянських. Документ «Загальні європейські засади компетентності та кваліфікації вчителя», підготовлений робочою групою експертів держав-членів, визначає три широкі сфери компетенції вчителя – робота з іншими; робота зі знаннями, технологіями та інформацією; робота в суспільстві та з ним. Третя вимагає, щоб вчителі, незалежно від предметів, що викладають, виступали відповідальними в громадянській освіті, сприяли розвитку студентів/учнів як європейських громадян з глобальною відповідальністю, заохочували міжкультурний діалог, мобільність та повагу. На останньому особливо акцентує увагу Генеральна дирекція Європейської Комісії з освіти та культури. Тож головна роль вчителя – фасилітатор у сприянні розвитку ключових соціально-громадянських компетентностей учнів. В тому числі, і в ході викладання своїх дисциплін. Адже наскрізний характер європейської громадянської освіти передбачає, що нею «пронизані» не лише гуманітарні шкільні дисципліни, а й інші, хоча, звісно, різною мірою.

Американці вбачають ключову місію школи у збереженні і відтворенні демократії. На важливість проблеми вказує, наприклад, зміст звіту «Охоронець демократії: Громадянська місія шкіл». Електронні копії цього звіту доступні в Інтернеті за адресами: civicmissnofschools.org, annenbergclassroom.org та americanbar.org/publiced. Тут чітко простежується логічний ланцюжок – від визначення цінності освіченого громадянина для американської демократії та громадянських дефіцитів (як дефіцитів громадянських якостей) в сучасному американському суспільстві – до необхідних громадянських компетенцій ХХІ століття і підготовки тих вчителів, які зможуть виховати відповідні громадянські якості в сучасних школярів. На основі цього формулюються рекомендації для розробників державної політики у галузі освіти, для навчальних закладів, що готують майбутніх вчителів та підвищують кваліфікацію нинішніх, для адміністрацій шкіл, вчителів, батьків і усіх громадян. Потім коригуються системи перевірки якості громадянської освіти – і вчителів і студентів/школярів.

Проект Професійного стандарту, що винесений на обговорення, не вказує на те, що українська школа і вчитель мають готувати сьогоднішніх учнів до життя у демократичному європейському суспільстві. Основна мета професійної діяльності вчителя сформульована так: «Організація навчання, виховання та розвитку учнів шляхом формування компетентностей, необхідних для успішної самореалізації та продовження навчання, світогляду, а також розвитку інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей учнів». Як бачимо, про розвиток учнів як членів суспільства, компетентних та відповідальних громадян, про прищеплення європейських цінностей і т.п. взагалі не йдеться. Не простежується й бачення ролі школи та вчителя як у сприянні становленню демократії, так і у вихованні громадянина для демократичної держави.

У підрозділі 4 «Загальні компетентності» під умовним позначенням ЗК.01 визначена «Здатність діяти як відповідальний громадянин та брати участь у суспільному житті на різних рівнях (громадянська компетентність)». ЗК.02 передбачає «Здатність до взаємодії з іншими в різних соціальних ситуаціях та критичного оцінювання соціальних подій і явищ (соціальна компетентність)». Чи достатньо цих вкрай узагальнено сформульованих компетентностей вчителів, аби вони забезпечили реалізацію складових ключової мети освіти, зокрема «…виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству», «підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору», що передбачає Закон України «Про освіту»?

У Переліку трудових функцій (п. 5) не згадуються трудові функції вчителя, пов’язані із громадянською освітою і вихованням учнів. Тож чи їх і не має бути? В Опису трудових функцій (п. 6) теж не згадується ані про володіння сучасними методиками громадянської освіти та їх застосування, ані про організацію і розвиток дієвого шкільного самоуправління, хоча б в процесі тієї ж взаємодії з учасниками освітнього процесу, ані про інші функції і компетенції вчителя, необхідні для реалізації засад державної політики згідно закону про освіту. Відповідно, до переліку професійних компетентностей вчителя громадянські теж не включені. В той же час, з огляду на нагальну необхідність прискорення впровадження системної шкільної громадянської освіти та вкрай незначний прогрес у цьому напрямку, соціально-громадянські компетентності вчителя мають першочергове значення. Адже не можна формувати їх в учнів за відсутності у себе.

Резюме

Професійний стандарт вчителя має містити не загальну згадку про соціальну та громадянську компетентності в якомусь одному вимірі, а включати повний перелік базових складових соціально-громадянської компетентності, які мають бути сформованими в учнів.

Базовим документом для визначення цього переліку є Рекомендації Європейського Парламенту та Ради Європи «Про основні компетенції для навчання протягом усього життя». Адже саме на них посилається «Концепція Нової української школи» і закон про освіту у питаннях формування компетентнісного підходу до освіти.

Соціально-громадянські компетентності вчителя мають бути включені не лише до загальних, а й до професійних. Адже вчитель-предметник, незалежно від конкретного фаху, є класним керівником, вихователем. А одне із ключових завдань виховання – громадянське. Цього ж вимагає і наскрізний характер громадянської освіти.

Професійний стандарт – ключовий документ для підготовки вчителів у навчальних закладах. Тож включення конкретних соціально-громадянських компетентностей до професійного стандарту – головна підстава для того, аби педагогічні навчальні заклади та інститути підвищення кваліфікації вчителів включали в освітні програми та програми підвищення кваліфікації ці компетентності та навчальні дисципліни/курси, передбачали відповідні результати навчання для формування/підвищення соціально-громадянської компетентності вчителя.

Перелік і опис трудових функцій також не може оминати вкрай важливі функції вчителя по вихованню громадянина демократичної держави, формуванню європейських цінностей згідно декларованих державою стратегій демократизації та європейської інтеграції.

Светлана Топалова Светлана Топалова , политолог, кандидат политических наук
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram